(от немски език) Altenpflegehelfer/in - Асистент (мъж/жена) в сферата на грижите за възрастни хора

Асистентите подпомагат гериатричните сестри във всички дейности, свързани с грижата и предоставянето на услуги за възрастни хора.

Основните дейности, отнасящи се до позицията „ асистент на възрастни хора” са:
- да подкрепя възрастния човек в грижата за тялото, да му помага при лягане в леглото, при сменяне на дрехите за спане, при използването на мехлеми и при придвижването му от едно място на друго;
- да помага в приготвянето на храна и храненето;
- да извършва наблюдение, свързано с медицински нужди;
- да се грижи за пациенти с деменция;
- да съветва членовете на семейството;
- да помага в ежедневни дейности - обличане и събличане, придружаване до тоалетната, контролиране на начина, по който възрастният човек следва медицинските предписания;
- да се справя с административни документи и процедури, и да придружава възрастния човек на преглед при лекари;
- да помага в инициирането на дейности, изискващи сръчност като бродиране (зашиване);
- да организира събития и празненства в дома на възрастния човек;
- да бъде в състояние да вземе предвид разбиранията на възрастния човек, касаещи културните различния и да съобразява поведението си с тях;
- да подкрепя членовете на семейството, давайки им информация;
- да помага на терминално-болни пациенти.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Ð’ Германия професията е регулирана от Länder. Това означава, че упражняването на тази професия е свързано, по силата на разпоредбите на съответната провинция, с притежаването на определени квалификации.
В случай че сте получили професионалното си обучение извън Германия, може да се наложи то да бъде оценено и сравнено с изискванията в страната. Ако желаете да упражнявате професията в Германия, компетентните институции трябва да удостоверят, че квалификацията Ви съответства на изискваната в страната,
Вие може да подадете заявление за издаване на процедура за преразглеждане на еквивалентността на вашата квалификация, в случай че не сте граждани на Германия. Възможно е отделни детайли от процедурата да се различават в зависимост от законодателствата на различните "провинции" (федерални провинции в Германия). Попитайте компетентния орган за допълнителна информация.
Допълнителна информация относно Закона за признаване и конкретни процедури за оценка можете да намерите на:

http://www.recognition-in-germany.de
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater


ТИПОВЕ УСЛУГИ, КОИТО СЪЩЕСТВУВАТ

Асистентите на възрастни хора работят както в услугите за грижа и рехабилитация, в домовете за възрастните хора и частни клиники, в гериатрични и геронтопсихиатрични институции, така и в социалните услуги и в услугите за грижа в домовете. Те могат да намерят възможности за работа и в резидентни жилища за хора с увреждания, в организации, които предоставят съвети на възрастни граждани и услуги, като например съвместни сдружения, предлагащи грижата на медицински сестри за възрастни хора. Услугите на асистентите могат да бъдат също така и в частни домакинства или в колективни групи от възрастни граждани.

 Ð•Ð·Ð¸ÐºÐ¾Ð²Ð¸ умения

За да бъдете способен да работите като „Асистент на възрастни хора”, обикновено са задължителни езикови умения на ниво B2.