Проектът - AMICO

Поради демографските промени в западноевропейските общества има нарастващо търсене на служители в грижата за възрастни хора. Това търсене може да бъде покрито само от служители, наети от чужбина. Проектът "AMiCo - Оценка на компетенциите в грижите за възрастни хора на емигрантите" в рамките на програма Леонардо да Винчи (Трансфер на иновации) се занимава с този въпрос. За неговата двугодишна продължителност проектът разработи уеб сайт с конкретна и специфична информация за страната и професионалното обучение и образование в нея, с помощта на инструмент за самооценка (инструментът AMiCo) на професионалните компетенции в грижата за възрастни хора.
Сайтът и инструментът за самооценка са насочени най-вече към хора от Румъния и Полша, имащи желание да работят в сферата на грижата за възрастни хора в Германия или Италия, но също така те са от голяма полза и за работодателите, организациите за професионално обучение и образование и ключовите участници на пазара на труда.

Проектът AMiCo си поставя две основни цели:
 

  • Внедряване и използване на системата ECVET (Европейска система за натрупване и трансфер на кредитни точки в професионалното образование и обучение) в областта, свързана с грижа за възрастните хора в страните - участници в проекта.

 

  • Насърчаване на мобилността на квалифициран персонал в сектора на грижите за възрастни хора в Европа. Уеб страницата и инструментът AMiCo предлагат информация и професионална ориентация относно сектора на грижа за възрастни хора в Румъния и Полша за пазара на труда в тези държави. Освен това те предлагат възможности за стационарна грижа за възрастни хора, за доставчици на услуги в амбулантната грижа и за агенции по настаняване в областта на частната грижа за възрастни хора в Италия и Германия с цел наемане на служители в съответствие с професионалните им компетенции и квалификации. Разбира се, продуктите AMiCo могат да бъдат използвани и от организации в областта на професионалното образование и консултиране, от работодатели и ключови участници на пазара на труда (напр. агенции по заетостта и бюра по труда).


Поради разнородността на системите за професионално образование в Европа, оценката на квалификациите е доста сложна и това възпрепятства мобилността на професионалистите. Затова хората от Източна Европа, които желаят да работят в Германия / Италия се нуждаят от информация за възможностите за признаване на квалификацията, за допълнителното професионално образование и обучение, за изискванията по отношение на професионалните профили в приемащите страни, както и езиковите обучения, за да се подготвят за предизвикателствата, пред които ще се изправят на приемащия пазар на труда.
AMiCo има за цел разработването на многоезична, информационна уеб-страница и инструмент за самооценка на базата на ИКТ (Amico инструмент), за да се осигури споменатата по-горе от решаващо значение професионална ориентация. Те се основават на резултатите от два предишни европейски проекти (IQEA, 510449-LLP-2010-IT-LMP и Talenti di Cura, LLP-LDV/TOI/2007/IT/011) и се фокусират върху европейския приоритет на ECVET. Интернет инструментът, който ще бъде получен в резултат, ще позволи на частни лица, работещи в грижата за възрастни хора, да направят самооценка на съответстващия им професионален опит и компетенции, които са придобили формално, информално или неформално. Инструментът ще предоставя прозрачност по отношение на професионалните профили и сфери на дейност в грижите за възрастни хора в петте страни-участници. Това ще даде възможност за идентифицирането на съответствия / несъответствия и ще предостави на всеки кандидат препоръки по отношение на допълнителни умения, които трябва да придобие преди емиграцията. Уеб страницата ще съдържа допълнителна информация и линкове към съответните организации.

 

В основата на проекта е инструментът за самооценка AMiCo. С въпросници и упражнения ще бъдат оценени компетенциите, свързани с хигиената, храненето, мобилизацията, околната среда, първа помощ, комуникацията, етиката и между-културната чувствителност в грижите за възрастни хора, придобити по формален, информален или неформален път. Инструментът AMiCo осигурява на хората, предоставящи грижи за възрастни хора изчерпателна обратна връзка по отношение на тяхното ниво на професионални компетенции и им дава препоръки за придобиване на допълнителни умения, които са необходими за длъжността, към която се стремят. Това ще даде възможност за установяването на съответствия / несъответствия и ще предостави на всеки кандидат препоръки по отношение на допълнителни умения, които трябва да бъдат придобити преди емиграцията. Уеб страницата-домакин ще съдържа допълнителна информация и линкове към съответните организации.

 

Освен това кандидатите ще получават удостоверение за техните компетенции и препоръки относно възможностите им и сферата на заетостта в страната по местоназначение.

Целевата група на консорциума AMiCo са специалисти в грижата за възрастни хора, организации в областта на професионалното образование и консултиране, работодатели и ключови участници на пазара на труда (напр. агенции по заетостта и бюра по труда). Информационни и провокиращи чувствителност по тези въпроси дейности са насочени също и към политиците, за да се повиши осведомеността за ECVET и насърчаването на прилагането му в областта на грижите за възрастни хора. В резултат от проекта AMiCo ще бъдат достъпни за използване различни всеобхватни инструменти (уеб страница, инструмент за самооценка) за автономна ориентация на професионалисти, за консултации и обучение в областта на професионалното образование, за разработване на учебни програми в съответствие с ECVET и за ориентация на работодателите, както и на ключовите участници на пазара на труда и политиката. Мобилността на специалистите в рамките на Европа и прилагането на ECVET в страните - участници ще бъде практически насърчена. Резултатите от проекта AMiCo могат да се трансферират към други страни и професионални направления.

За допълнителна информация на немски, английски и френски език може да погледнете ADAM - портал за проекти и продукти на Леонардо да Винчи:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998