Гериатрична сестра (мъж/жена)

Ð’ Германия “гериатричните сестри" са експерти със статут на медицински сестри. Гериатричните сестри подпомагат и се грижат за възрастни хора, които имат нужда от асистенти. Те им помагат в ежедневието, а също и да се хранят и обличат, дават им съвети и ги насърчават да организират дейности в свободното си време. Ð’ отговорностите им се включва и медицинско обгрижване - например проследяване на приема им на лекарства. Гериатричните сестри работят със специален софтуер за документиране и оценка на дейността си и имат задължението да изготвят сметката за разходите във връзка с предоставяните грижи.

ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА

Вие имате право да кандидатствате за преглед на еквивалентност за избраната професия. Определянето на еквивалентност е задължително, ако желаете да упражнявате професията в Германия.
Ако желаете да работите като гериатрична сестра в Германия без никакви ограничения, се нуждаете от държавно разрешение. Разрешението Ви дава право да използвате званието „гериатрична медицинска сестра” и да упражнявате професията.

Можете да кандидатствате за държавно разрешение и ако сте завършили обучението си извън страната. Компетентните органи ще задвижат процедурата за оценка на еквивалентността Ви спрямо изискванията в Германия. Можете да получите разрешително, само ако обучението Ви бъде разпознато като еквивалентно.

Ако сте гражданин на ЕС или на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и желаете да работите временно или извънредно в страната, тогава не се нуждаете от разрешение. Повече информация може да получите от компетентните органи.
Източник:
http://www.anerkennung-in-deutschland.de/tools/berater/en/berater/result

 

ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАЩИ УСЛУГИ

Гериатричните сестри работят най-вече в гериатричните и гериатропсихиатричните отделения в болниците, в рехабилитационни клиники и в институциите, предлагащи както болнична грижа, така и извънболнична. Те откриват и по-широки възможности за работа в домовете за възрастни хора, в сферата на социалните услуги, свързани с посещения на възрастни хора, в асоциации, предлагащи грижи на медицински сестри, в резидентни домове за инвалиди или в структури, предлагащи консултации за възрастни хора. Гериатричните сестри работят също така в частни домове, помагайки на членовете от семейството. В най-честите случаи те са назначавани в организации за подкрепа на възрастни хора или в църкви, които също предлагат услуги за възрастни.
 

Езикови умения

За да бъде възможно да работите като “гериатрична сестра”, препоръчителното минимално ниво на езика е B2.

Източник:
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/docroot/r2/blobs/pdf/bkb/9065.pdf