От началото на деветдесетте години на двадесети век се наблюдава засилване на процеса на стареене на полското население, изразяващо се в увеличаване броя на хората в пенсионна възраст и водещо до намаляване броя на хората в продуктивна възраст. Поради това Полша е част от голямата демографска тенденция, характерна за повечето европейски страни.
В Полша броят на хората на възраст 60 и повече се увеличи значително през 2012-2013 г., както и броят на цялото население се понижи в този период с повече от 2 милиона хора.
В момента 13,5% от полското население е по-възрастно от 65 години (5 млн.). До 2030 този брой ще се удвои (Източник: Главна Статистическа Служба).

 

СИСТЕМАТА ЗА ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА В ПОЛША

В Полша грижите за възрастни хора се предоставят от два сътрудничещи си помежду си сектори: Здравеопазване и социални грижи

• Здравеопазване - (институционална и домашни грижи)
Институционалната грижа се осъществява в центровете за предоставяне на грижи и лечение, в болници и клиники.
Домашните грижи се осъществяват в сътрудничество с личния лекар, асистента на възрастни хора и лицата, предоставящи грижи в общността. Минималното време на грижи за един пациент е 1,5 часа /ден, не по-малко от 4 дни в седмицата.

• Социални грижи - (институционална, ежедневни грижи и грижи в домовете)
Институционалната грижа се предоставя в социалните домове за възрастни хора (24 часови грижи).
Ежедневната грижа се осъществява в дома на възрастния човек.
Институциите се поддържат и финансират от местното самоуправление, както и от неправителствени организации и църковни организации.
Домашните грижи се изпълняват от професионалисти в тази област. Максималното време на грижи е 8 часа/ ден.
Освен институционалната грижа съществува и грижата в частните домове за възрастни хора.
Лицето, предоставящо грижи може да бъде наето от пациента или неговото / нейното семейство. Много често той/ тя живее заедно с пациента.