Сектор грижи за възрастните хора в България

Резултатите от статистическия институт показват, че настоящата демографска ситуация в България се характеризира с продължаващ спад и застаряване на населението. В същото време продължителността на живота продължава да се увеличава, като миналата година тя достигна средно 71 години за мъжете и 78 за жените.Системата, предоставяща социални услуги за възрастните хора в България се е разраснала значително през последните няколко години, благодарение на неотдавнашните реформи, насочени към деинституционализация и осигуряване на повече обществени и предоставяни в дома услуги. И въпреки това, Националният доклад по стратегиите за социална закрила и социално приобщаване от 2008-2010 твърди, че "няма дългосрочен подход за създаване на адекватна система за дългосрочна грижа", който да съответства на демографските прогнози.
Тези статистически данни показват нарастващата необходимост от професионалисти, работещи в сектора на грижите за възрастни хора.

Видове съществуващи услуги

Личните асистенти, социалните асистенти, домашните помощници, домашните санитари, както и социалният патронаж предоставят услуги в домашна среда чрез подпомагане на пациента в различни дейности, свързани с хигиена, храна, организиране на ежедневието, движение, рехабилитация и т.н.
Болногледачите и здравните асистенти предоставят основни здравни грижи и/ или помагат на медицинския персонал в болниците за продължаващо/ поддържащо лечение (медицински и рехабилитационни центрове/ заведения, специализирани институции за социални услуги,) и в общността (болници за терминално болни пациенти, в домашна среда и в институции за хора с увреждания). Те могат да намерят допълнителни възможности за заетост в домовете за възрастни хора.