ASYSTENT MEDYCZNY (OSS)

Asystent medyczny (OSS) realizuje dziaÅ‚ania majÄ…ce na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb podopiecznego, promowanie jego dobrego stanu zdrowia i samodzielnoÅ›ci. Pracuje zarówno w sektorze medycznym jak i spoÅ‚ecznym ( w szpitalach, zakÅ‚adach opiekuÅ„czych, domach opieki dziennej oraz przy tzw. opiece domowej) , wspóÅ‚pracuje Å›ciÅ›le z pozostaÅ‚ym personelem medycznym oraz spoÅ‚ecznym. Asystent medyczny jest zawodem uznawanym w caÅ‚ym kraju.

Przydatne linki:

• CNOSS – Krajowa Koordynacja Asystentów Medycznych- via Orvieto 26 - 0040 Roma - tel. 3484325043 fax 0689281340
http://www.cnoss.eu - E-mail: info@cnoss.eu
Informacje o kursach, egzaminach zawodowych, przepisach prawnych.

• FEDERAZIONE NAZIONALE MIGEP - Coordinamento Collegiato - Associazione delle Professioni Infermieristiche e Tecniche - via Motta Santa 44 - 28924 Fondotoce (VB) - tel. 0323496081 - 3387491756
http://www.migep.it - E-mail: migep2001@libero.it
MIGEP jest zwiÄ…zkiem zawodowym, który udziela informacji na temat szkoleÅ„ podnoszÄ…cych kompetencje zawodowe. Na stronie internetowej można tez znaleźć informacje o lokalnych przepisach i rodzajach zawieranych umów.
 

RODZAJE USŁUG

Asystent medyczny może być zatrudniony zarówno w systemie ochrony zdrowia (w szpitalach, klinikach, lokalnych oÅ›rodkach medycznych) jak i w systemie opieki spoÅ‚ecznej (zakÅ‚adach opiekuÅ„czych, dziennych domach opieki, domach spokojnej staroÅ›ci itp.) Asystent medyczny wspóÅ‚pracuje Å›ciÅ›le z personelem medycznym oraz spoÅ‚ecznym (z edukatorami, lekarzami, pielÄ™gniarkami itp.)
 

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZACE DOSTĘPU DO ZAWODU

Ogólne wymagania dotyczÄ…ce zatrudnienia w zawodzie asystenta medycznego na publicznych posadach obejmujÄ…:
• obywatelstwo wÅ‚oskie lub innego kraju UE
• fizyczna przydatność do zawodu
• kwalifikacje w zawodzie asystenta medycznego
• posiadanie peÅ‚nych praw obywatelskich
Obcokrajowcy muszÄ… posiadać prawo staÅ‚ego pobytu i kwalifikacje zawodowe uznawane jako równoważne dla tych , które sÄ… wymagane od kandydatów pochodzenia wÅ‚oskiego.

Przy zatrudnieniu w sektorze prywatnym wymagane jest posiadanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie asystenta medycznego oraz, w przypadku obywateli spoza UE, prawo stałego pobytu.

INNE WYMAGANIA

Znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie.