WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA UZNAWANIE KWALIFIKACJI

Za uznawanie kwalifikacji odpowiedzialne sÄ… wÅ‚adze poszczególnych regionów.
Link do stron WÅ‚adz WÅ‚oskich Regionów: http://www.palazzochigi.it/link/istituzioni_nazionali/index.html


KOSZTY UZNAWANIA KWALIFIKACJI

Koszty uznawania kwalifikacji mogÄ… siÄ™ różnić w zależnoÅ›ci od wymagaÅ„ poszczególnych wÅ‚adz regionalnych i obejmować koszty opÅ‚at skarbowych, tÅ‚umaczeÅ„ przysiÄ™gÅ‚ych, opÅ‚at wpisowych do stowarzyszeÅ„ zawodowych itp.

Przydatne linki:

www.miur.it – Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i BadaÅ„
www.enic-naric.net – Uznawanie akademickich i zawodowych kwalifikacji
www.cimea.it – Centrum informacji o mobilnoÅ›ci i równoważnoÅ›ci dyplomów akademickich