Projekt AMICO  

 

W zwiÄ…zku ze zmianami demograficznymi w spoÅ‚eczeÅ„stwach krajów Europy Zachodniej, roÅ›nie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel Å›wiadczÄ…cy opiekÄ™ nad osobami starszymi. To zapotrzebowanie może być zapewnione dziÄ™ki pracownikom z zagranicy.

Ze wzglÄ™du na różnorodność systemów ksztaÅ‚cenia i szkolenia zawodowego w Europie ocena kwalifikacji jest dość skomplikowana, co utrudnia mobilność specjalistów. Projekt Leonardo da Vinci Transfer innowacji „AMiCo - Ocena kompetencji migrantów w opiece nad osobami starszymi” ma na celu stworzenie wiÄ™kszej przejrzystoÅ›ci dotyczÄ…cej niezbÄ™dnych kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad osobami straszymi oraz poprawÄ™ oceny zdobytych formalnie, nieformalnie i pozaformalnie kwalifikacji. Ten cel ma być osiÄ…gniÄ™ty poprzez dwa rezultaty opracowane w ramach projektu:

  • Elektroniczny test samooceny (narzÄ™dzie AMiCo)
  • WielojÄ™zyczna, informacyjna strona internetowa AMiCO


NarzÄ™dzie AMiCO pozwoli na ocenÄ™ istotnych kompetencji i doÅ›wiadczenia, nabytych formalnie, nieformalnie lub pozaformalnie. Pozwoli na identyfikacjÄ™ zgodnoÅ›ci/rozbieżnoÅ›ci oraz wskaże na kwalifikacje, które należy zdobyć przed migracjÄ… do danego kraju. Test samooceny pozwoli na sprawdzenie wiedzy i kompetencji niezbÄ™dnych do opieki nad osobami starszymi w zakresie higieny, żywienia, mobilizacji, Å›rodowiska, pierwszej pomocy, komunikacji, etyki i wrażliwoÅ›ci kulturowej.
W ramach poprzedniego projektu „IQEA EVOLUTION Doskonalenie kwalifikacji zawodowych opiekunów osób starszych” Leonardo da Vinci Transfer innowacji, 2010-2013, Projekt nr 510449-LLP-1-2010-1-IT-Leonardo-LMP) okreÅ›lono ww. obszary i opracowano metodologiÄ™ naliczania punktów ECVET (Europejski System Transferu OsiÄ…gnięć w KsztaÅ‚ceniu i Szkoleniu Zawodowym).
Narzędzie AMiCO generuje dwa dokumenty:

• Pierwsze potwierdza rozwiÄ…zanie caÅ‚ego testu i prezentuje listÄ™ posiadanych kompetencji. Ten dokument można ewentualnie doÅ‚Ä…czyć do portfolio
• Drugi dokument przedstawia kwalifikacje wymagane w danym kraju i punkty ECVET uzyskane w teÅ›cie

 

Ww. dokumenty nie sÄ… oficjalnymi certyfikatami potwierdzajÄ…cymi kwalifikacje zawodowe.

Dzięki opracowanym w ramach projektu rezultatom (narzędziu AMiCO i stronie internetowej AMiCO) użytkownicy będą mieli możliwość wstępnego zapoznania się z istniejącymi w innych krajach wymogami odnośnie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę w sektorze opieki nad osobami starszymi, co może ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej wyjazdu do pracy zagranicę.

NarzÄ™dzie i strona AMiCo nie tylko dostarczÄ… informacji na temat rynku pracy kraju docelowego opiekunom poszukujÄ…cych pracy, ale też uÅ‚atwiÄ… zakÅ‚adom opiekuÅ„czym, i opiekuÅ„czo –leczniczym oraz agencjom poÅ›rednictwa pracy w sektorze opieki zatrudnienie wykwalifikowanej
i doÅ›wiadczonej kadry. NarzÄ™dzie to może być również używane przez instytucje edukacyjne
i doradcze lub przez pracodawców i innych aktorów rynku pracy (m.in. urzÄ™dy zatrudnienia, agencje poÅ›rednictwa itp.).

WiÄ™cej informacji w jÄ™zyku niemieckim, angielskim i francuskim można znaleźć w:  ADAM - Projekty i Portal Products Leonardo da Vinci:
 http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998