Projekt AMICO  

 

W związku ze zmianami demograficznymi w społeczeństwach krajów Europy Zachodniej, rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel świadczący opiekę nad osobami starszymi. To zapotrzebowanie może być zapewnione dzięki pracownikom z zagranicy.

Ze względu na różnorodność systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie ocena kwalifikacji jest dość skomplikowana, co utrudnia mobilność specjalistów. Projekt Leonardo da Vinci Transfer innowacji „AMiCo - Ocena kompetencji migrantów w opiece nad osobami starszymi” ma na celu stworzenie większej przejrzystości dotyczącej niezbędnych kompetencji zawodowych w zakresie opieki nad osobami straszymi oraz poprawę oceny zdobytych formalnie, nieformalnie i pozaformalnie kwalifikacji. Ten cel ma być osiągnięty poprzez dwa rezultaty opracowane w ramach projektu:

  • Elektroniczny test samooceny (narzędzie AMiCo)
  • Wielojęzyczna, informacyjna strona internetowa AMiCO


Narzędzie AMiCO pozwoli na ocenę istotnych kompetencji i doświadczenia, nabytych formalnie, nieformalnie lub pozaformalnie. Pozwoli na identyfikację zgodności/rozbieżności oraz wskaże na kwalifikacje, które należy zdobyć przed migracją do danego kraju. Test samooceny pozwoli na sprawdzenie wiedzy i kompetencji niezbędnych do opieki nad osobami starszymi w zakresie higieny, żywienia, mobilizacji, środowiska, pierwszej pomocy, komunikacji, etyki i wrażliwości kulturowej.
W ramach poprzedniego projektu „IQEA EVOLUTION Doskonalenie kwalifikacji zawodowych opiekunów osób starszych” Leonardo da Vinci Transfer innowacji, 2010-2013, Projekt nr 510449-LLP-1-2010-1-IT-Leonardo-LMP) określono ww. obszary i opracowano metodologię naliczania punktów ECVET (Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym).
Narzędzie AMiCO generuje dwa dokumenty:

• Pierwsze potwierdza rozwiązanie całego testu i prezentuje listę posiadanych kompetencji. Ten dokument można ewentualnie dołączyć do portfolio
• Drugi dokument przedstawia kwalifikacje wymagane w danym kraju i punkty ECVET uzyskane w teście

 

Ww. dokumenty nie są oficjalnymi certyfikatami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

Dzięki opracowanym w ramach projektu rezultatom (narzędziu AMiCO i stronie internetowej AMiCO) użytkownicy będą mieli możliwość wstępnego zapoznania się z istniejącymi w innych krajach wymogami odnośnie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę w sektorze opieki nad osobami starszymi, co może ułatwić podjęcie decyzji dotyczącej wyjazdu do pracy zagranicę.

Narzędzie i strona AMiCo nie tylko dostarczą informacji na temat rynku pracy kraju docelowego opiekunom poszukujących pracy, ale też ułatwią zakładom opiekuńczym, i opiekuńczo –leczniczym oraz agencjom pośrednictwa pracy w sektorze opieki zatrudnienie wykwalifikowanej
i doświadczonej kadry. Narzędzie to może być również używane przez instytucje edukacyjne
i doradcze lub przez pracodawców i innych aktorów rynku pracy (m.in. urzędy zatrudnienia, agencje pośrednictwa itp.).

Więcej informacji w języku niemieckim, angielskim i francuskim można znaleźć w:  ADAM - Projekty i Portal Products Leonardo da Vinci:
 http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9998