System opieki nad osobami starszymi w Bułgarii

Wyniki statystyczne pokazują, że obecna sytuacja demograficzna w Bułgarii charakteryzuje się ciągłym zmniejszaniem się i starzeniem populacji. Jednocześnie wzrasta długość życia i w ostatnich latach średnia wieku osiągnęła 71 lat dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet.
BuÅ‚garski system usÅ‚ug Å›wiadczonych dla osób starszych znacznie rozwinÄ…Å‚ siÄ™ w ostatnich kilku latach dziÄ™ki reformom wspomagajÄ…cym rozwój usÅ‚ug socjalnych opartych na usÅ‚ugach domowych. Wg Narodowej Strategii Ochrony Socjalnej i Integracji SpoÅ‚ecznej na lata 2008-2010 nie istnieje w dÅ‚uższej perspektywie program majÄ…cy na celu utworzenie odpowiedniego systemu socjalno-opiekuÅ„czego odpowiadajÄ…cego prognozom demograficznym.
Te dane wskazujÄ… na wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowanÄ… kadrÄ™ w sektorze opieki nad osobami starszymi.

 

Istniejące rodzaje usług

Opiekun osobisty, opiekun socjalny, opiekun domowy, pielÄ™gniarka Å›rodowiskowa i pracownik socjalny zapewniajÄ… usÅ‚ugi domowe wspierajÄ…c pacjenta w różnych aktywnoÅ›ciach, jak higiena, posiÅ‚ki, organizacja życia codziennego, poruszanie siÄ™, rehabilitacja, itd.
Opiekun i asystent medyczny Å›wiadczÄ… usÅ‚ugi zwiÄ…zane z podstawowÄ… opiekÄ… medycznÄ… i/lub peÅ‚niÄ… rolÄ™ pomocniczÄ… personelu medycznego w szpitalach przy kontynuowaniu leczenia (oÅ›rodki medyczne i rehabilitacyjne, wyspecjalizowane instytucje zajmujÄ…ce siÄ™ pomocÄ… socjalnÄ… i medycznÄ…) oraz w instytucjach spoÅ‚ecznych (hospicja domowe dla obÅ‚ożnie chorych, oÅ›rodki dla osób niepeÅ‚nosprawnych). Osoby te mogÄ… również znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej staroÅ›ci czy w domach opieki.