System opieki nad osobami starszymi w Bułgarii

Wyniki statystyczne pokazują, że obecna sytuacja demograficzna w Bułgarii charakteryzuje się ciągłym zmniejszaniem się i starzeniem populacji. Jednocześnie wzrasta długość życia i w ostatnich latach średnia wieku osiągnęła 71 lat dla mężczyzn i 78 lat dla kobiet.
Bułgarski system usług świadczonych dla osób starszych znacznie rozwinął się w ostatnich kilku latach dzięki reformom wspomagającym rozwój usług socjalnych opartych na usługach domowych. Wg Narodowej Strategii Ochrony Socjalnej i Integracji Społecznej na lata 2008-2010 nie istnieje w dłuższej perspektywie program mający na celu utworzenie odpowiedniego systemu socjalno-opiekuńczego odpowiadającego prognozom demograficznym.
Te dane wskazują na wzrost zapotrzebowania na wyspecjalizowaną kadrę w sektorze opieki nad osobami starszymi.

 

Istniejące rodzaje usług

Opiekun osobisty, opiekun socjalny, opiekun domowy, pielęgniarka środowiskowa i pracownik socjalny zapewniają usługi domowe wspierając pacjenta w różnych aktywnościach, jak higiena, posiłki, organizacja życia codziennego, poruszanie się, rehabilitacja, itd.
Opiekun i asystent medyczny świadczą usługi związane z podstawową opieką medyczną i/lub pełnią rolę pomocniczą personelu medycznego w szpitalach przy kontynuowaniu leczenia (ośrodki medyczne i rehabilitacyjne, wyspecjalizowane instytucje zajmujące się pomocą socjalną i medyczną) oraz w instytucjach społecznych (hospicja domowe dla obłożnie chorych, ośrodki dla osób niepełnosprawnych). Osoby te mogą również znaleźć zatrudnienie w domach spokojnej starości czy w domach opieki.