INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

Szkolenia organizowane sÄ… różnie w zależnoÅ›ci od regionu.
 

KOSZTY SZKOLENIA

ASYSTENT MEDYCZNY (OSS)

Średni koszt szkolenia to 2800-3000 euro. Od czasu do czasu oferowane są darmowe kursy finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ASYSTENT RODZINNY
Organizacja kursów różni siÄ™ w zależnosci od regionu. Obecnie, w wiekszoÅ›ci przypadków kursy sÄ… bezpÅ‚atne.

CZAS SZKOLENIA

ASYSTENT MEDYCZNY (OSS)
Szkolenie dla asystenta medycznego trwa przynajmniej 1 rok ( nie mniej niż 1000 godzin). Kursy są podzielona na 2 moduły szkoleniowe:
• ModuÅ‚ podstawowy: szkolenie teoretyczne (minimum 200 godzin);
• ModuÅ‚ zawodowy: szkolenie teoretyczne (minimum 250 godzin), seminaria ( minimum 100 godzin), praktyka zawodowa ( minimum 450 godzin).
Obecność na zajÄ™ciach jest obowiÄ…zkowa. W celu uzyskania certyfikatu potwierdzajÄ…cego kwalifikacje w zawodzie, który jest uznawany w caÅ‚ym kraju, studenci muszÄ… zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.
 

ASYSTENT RODZINNY
Wymagany czas szkolenia jest okreÅ›lany przez poszczególne wÅ‚adze regionalne i różni siÄ™ w zależnoÅ›ci od regionu.
 

KRYTERIA DOSTęPU DO SZKOLENIA

ASYSTENT MEDYCZNY (OSS)
Podstawowe kryteria dostępu do szkolenia to:
• ukoÅ„czona szkoÅ‚a Å›rednia
• ukoÅ„czone 18 lat w momencie zapisu na kurs
• status bezrobotnego
Dodatkowo, od obcokrajowców wymagane jest:
• tÅ‚umaczenie, potwierdzone przez ambasadÄ™, dokumentów przedstawiajÄ…cych osiÄ…gniÄ™ty poziom wyksztaÅ‚cenia/tytuÅ‚ zawodowy lub naukowy w kraju pochodzenia, potwierdzone przez ambasadÄ™
• znajomość jÄ™zyka wÅ‚oskiego w mowie i piÅ›mie.
Szkolenia dla asystentów medycznych leżą w gestii wÅ‚adz regionalnych.

ASYSTENT RODZINNY
Podstawowe kryteria dostÄ™pu do szkolenia sÄ… okreÅ›lane przez poszczególne wÅ‚adze regionalne. Zazwyczaj dotyczÄ… one ukoÅ„czenia 18 roku życia i podstawowej