Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku można obserwować postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskiego, wyrażający się głównie we wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym i spadku liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym. Tym samym Polska wpisuje się w szeroki trend demograficzny, charakterystyczny dla większości krajów Starego Kontynentu.
Liczba ludności w wieku 60 lat i powyżej w latach 2012-2035 będzie w Polsce znacząco wzrastać, pomimo, że wielkość populacji zmniejszy się w tym okresie o ponad 2 miliony osób.
Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią obecnie 13,5 proc. polskiego społeczeństwa (ponad 5 milionów) - wynika z danych GUS. Prognozuje się, że do 2030 roku liczba ta się podwoi.

SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI w POLSCE

W Polsce opieka ta jest sprawowana w ramach współdziałania dwóch sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

W ramach sektora opieki zdrowotnej (opieka instytucjonalna oraz opieka domowa)
Opieka instytucjonalna realizowana jest w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i poradniach.
Opieka domowa w systemie opieki zdrowotnej realizowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym i pielęgniarką środowiskową. Minimalny czas opieki bezpośredniej nad jednym pacjentem wynosi 1,5 godziny dziennie, nie mniej niż 4 dni w tygodniu.

W ramach sektora pomocy społecznej (opieka instytucjonalna, półstacjonarna i domowa).
Opieka instytucjonalna realizowana w Domach Pomocy Społecznej, półstacjonarna w Ośrodkach Wsparcia dla Osób Starszych i Dziennych Domach Pomocy Społecznej.
Placówki te są prowadzone i finansowane przez organizacje samorządu terytorialnego - gminy, dzielnice lub przez instytucje kościelne, organizacje pożytku publicznego, a także osoby prywatne.
Opieka domowa w systemie pomocy społecznej sprawowana jest przez wykwalifikowanych opiekunów. Maksymalny czas świadczenia usług opiekuńczych wynosi 8 godzin dziennie.

Oprócz opieki instytucjonalnej na polskim rynku funkcjonuje również opieka prywatna domowa, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
Opiekunka może być bezpośrednio zatrudniona przez osobę chorą lub rodzinę. W wielu przypadkach jest to forma opieki całodobowej, z gwarancją zamieszkania przy rodzinie u osoby podopiecznej.