Od poczÄ…tku lat dziewięćdziesiÄ…tych XX wieku można obserwować postÄ™pujÄ…cy proces starzenia siÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stwa polskiego, wyrażajÄ…cy siÄ™ gÅ‚ównie we wzroÅ›cie liczby osób w wieku poprodukcyjnym i spadku liczby ludnoÅ›ci w wieku przedprodukcyjnym. Tym samym Polska wpisuje siÄ™ w szeroki trend demograficzny, charakterystyczny dla wiÄ™kszoÅ›ci krajów Starego Kontynentu.
Liczba ludnoÅ›ci w wieku 60 lat i powyżej w latach 2012-2035 bÄ™dzie w Polsce znaczÄ…co wzrastać, pomimo, że wielkość populacji zmniejszy siÄ™ w tym okresie o ponad 2 miliony osób.
Osoby w wieku powyżej 65 lat stanowiÄ… obecnie 13,5 proc. polskiego spoÅ‚eczeÅ„stwa (ponad 5 milionów) - wynika z danych GUS. Prognozuje siÄ™, że do 2030 roku liczba ta siÄ™ podwoi.

SYSTEM OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI w POLSCE

W Polsce opieka ta jest sprawowana w ramach wspóÅ‚dziaÅ‚ania dwóch sektorów: opieki zdrowotnej i pomocy spoÅ‚ecznej.

W ramach sektora opieki zdrowotnej (opieka instytucjonalna oraz opieka domowa)
Opieka instytucjonalna realizowana jest w ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach i poradniach.
Opieka domowa w systemie opieki zdrowotnej realizowana jest we wspóÅ‚pracy z lekarzem rodzinnym i pielÄ™gniarkÄ… Å›rodowiskowÄ…. Minimalny czas opieki bezpoÅ›redniej nad jednym pacjentem wynosi 1,5 godziny dziennie, nie mniej niż 4 dni w tygodniu.

W ramach sektora pomocy spoÅ‚ecznej (opieka instytucjonalna, póÅ‚stacjonarna i domowa).
Opieka instytucjonalna realizowana w Domach Pomocy SpoÅ‚ecznej, póÅ‚stacjonarna w OÅ›rodkach Wsparcia dla Osób Starszych i Dziennych Domach Pomocy SpoÅ‚ecznej.
Placówki te sÄ… prowadzone i finansowane przez organizacje samorzÄ…du terytorialnego - gminy, dzielnice lub przez instytucje koÅ›cielne, organizacje pożytku publicznego, a także osoby prywatne.
Opieka domowa w systemie pomocy spoÅ‚ecznej sprawowana jest przez wykwalifikowanych opiekunów. Maksymalny czas Å›wiadczenia usÅ‚ug opiekuÅ„czych wynosi 8 godzin dziennie.

Oprócz opieki instytucjonalnej na polskim rynku funkcjonuje również opieka prywatna domowa, która cieszy siÄ™ coraz wiÄ™kszym zainteresowaniem.
Opiekunka może być bezpośrednio zatrudniona przez osobę chorą lub rodzinę. W wielu przypadkach jest to forma opieki całodobowej, z gwarancją zamieszkania przy rodzinie u osoby podopiecznej.