W obliczu przyspieszonego procesu starzenia siÄ™ spoÅ‚eczeÅ„stwa rumuÅ„skiego, dane statystyczne wskazujÄ… na zwiÄ™kszajÄ…cy siÄ™, w ciÄ…gu ostatnich dwóch lat, popyt na prywatnÄ… opiekÄ™ domowÄ… (81%) oraz opiekÄ™ Å›wiadczonÄ… przez paÅ„stwo (47%), gÅ‚ównie w zakresie usÅ‚ug socjalnych i medycznych.

20% populacji osób starszych wymaga opieki domowej ale tylko 0,23% jest objÄ™ta opiekÄ… medycznÄ… i socjalnÄ….

PaÅ„stwo jest niechÄ™tne do rozwijania opieki domowej dla osób starszych mimo, że ten rodzaj opieki jest 11 razy taÅ„szy od opieki stacjonarnej i dawaÅ‚by pracÄ™ co najmniej 100 000 osób z obszarów wiejskich lub miast, które nie majÄ… innych możliwoÅ›ci zatrudnienia.

INFORMACJA O RYNKU PRACY W ZAWODACH OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z badaniami Barometru Opinii, ponad 81% organizacji pozarzÄ…dowych Å›wiadczÄ…cych usÅ‚ugi opiekuÅ„cze i ponad 47% wÅ‚adz w ciÄ…gu ostatnich dwóch lat spotkaÅ‚o siÄ™ ze wzrostem zgÅ‚aszanego zapotrzebowania na usÅ‚ugi opiekuÅ„cze ze strony osób starszych lub ich rodzin. Coraz wiÄ™cej osób starszych wymaga takich usÅ‚ug zarówno w sektorze medycznym jak i opieki socjalnej. Jednakże, zaangaÄ…owanie paÅ„stwa we wspieranie usÅ‚ug opiekuÅ„czych dla osób starszych jest wciąż bardzo maÅ‚e. Ponad 80% dostarczycieli domowych usÅ‚ug opiekuÅ„czych stwierdziÅ‚o, że w ciagu ostatnich 2 lat wÅ‚adze wprowadziÅ‚y nowe usÅ‚ugi dla osób starszych. Jednoczesnie 85% pytanych organizacji pozarzÄ…dowych nie otrzymaÅ‚o żadnego dofinansowania ze Å›rodków publicznych w 2013 roku. Ponad 47% respondenetów uważa,że osoby starsze nie znajÄ… swoich praw i nie sÄ… Å›wiadome faktu,że mogÄ… ubiegać siÄ™ o przyznanie opieki w domu.