W obliczu przyspieszonego procesu starzenia się społeczeństwa rumuńskiego, dane statystyczne wskazują na zwiększający się, w ciągu ostatnich dwóch lat, popyt na prywatną opiekę domową (81%) oraz opiekę świadczoną przez państwo (47%), głównie w zakresie usług socjalnych i medycznych.

20% populacji osób starszych wymaga opieki domowej ale tylko 0,23% jest objęta opieką medyczną i socjalną.

Państwo jest niechętne do rozwijania opieki domowej dla osób starszych mimo, że ten rodzaj opieki jest 11 razy tańszy od opieki stacjonarnej i dawałby pracę co najmniej 100 000 osób z obszarów wiejskich lub miast, które nie mają innych możliwości zatrudnienia.

INFORMACJA O RYNKU PRACY W ZAWODACH OPIEKUŃCZYCH

Zgodnie z badaniami Barometru Opinii, ponad 81% organizacji pozarządowych świadczących usługi opiekuńcze i ponad 47% władz w ciągu ostatnich dwóch lat spotkało się ze wzrostem zgłaszanego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze ze strony osób starszych lub ich rodzin. Coraz więcej osób starszych wymaga takich usług zarówno w sektorze medycznym jak i opieki socjalnej. Jednakże, zaangaąowanie państwa we wspieranie usług opiekuńczych dla osób starszych jest wciąż bardzo małe. Ponad 80% dostarczycieli domowych usług opiekuńczych stwierdziło, że w ciagu ostatnich 2 lat władze wprowadziły nowe usługi dla osób starszych. Jednoczesnie 85% pytanych organizacji pozarządowych nie otrzymało żadnego dofinansowania ze środków publicznych w 2013 roku. Ponad 47% respondenetów uważa,że osoby starsze nie znają swoich praw i nie są świadome faktu,że mogą ubiegać się o przyznanie opieki w domu.