PielÄ™gniarka geriatryczna 


WYMAGANIA DOTYCZÄ„CE PODJĘCIA EDUKACJI (OBYWATELE UE) 

Warunkiem przyjÄ™cia na szkolenie jest ukoÅ„czenie 10 klas (w Niemczech “Realschulabschluss”) lub 9 klas ksztaÅ‚cenia ogólnoksztaÅ‚cÄ…cego (niemieckie „Hauptschulabschluss“, polskie Å›wiadectwo gimnazjalne) i 2 lat ksztaÅ‚cenia zawodowego lub 9 klas ksztaÅ‚cenia ogólnoksztaÅ‚cÄ…cego I ukoÅ„czenie szkolenia zawodowego w sektorze opieki.

KOSZTY SZKOLENIA

Szkolenie zawodowe w zawodzie pielÄ™gniarki geriatrycznej  jest szkoleniem standardowym na poziomie krajowym. Trwa 3 lata i jest zorganizowane w systemie dualnym.  Szkolenie teoretyczne odbywa siÄ™ w szkoÅ‚ach zawodowych  usÅ‚ug opiekuÅ„czych a praktyka zawodowa na stanowisku pracy w zakÅ‚adach opiekuÅ„czych dla osób starszych. Czas szkolenia może być skrócony dla osób posiadajÄ…cych wczeÅ›niejsze przygotowanie pielÄ™gniarskie. Szkolenie koÅ„czy siÄ™ egzaminem paÅ„stwowym skÅ‚adajÄ…cym siÄ™ z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

Treść szkolenia obejmuje: opiekÄ™ osobistÄ… i sytuacyjnÄ… , diagnostykÄ™ medycznÄ… i planowanie leczenia, wdrażanie i ewaluacje dziaÅ‚aÅ„ opiekuÅ„czych, w tym z zastosowaniem programów komputerowych, wspieranie osób starszych w codziennym planowaniu  aktywnoÅ›ci, wywiady i doradztwo, zapewnianie jakoÅ›ci w opiece geriatrycznej, opiekÄ™ paliatywnÄ… , promocjÄ™ zdrowia i odżywiania
SÅ‚uchacze otrzymujÄ… stypendium szkoleniowe, które zależy od instytucji, w której odbywa siÄ™ szkolenie praktyczne i roku szkolenia.

Za pracę wykonywaną podczas praktyk wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości od 500 do 1000 euro miesięcznie, w zależności od układu zbiorowego.
ŹródÅ‚o: http://www.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/ausbildungsverguetung.html
 

Opiekun osób starszych

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODJĘCIA EDUKACJI (OBYWATELE UE)

Aby rozpocząć roczne szkolenie zawodowe w zawodzie opiekuna osób starszych  należy  posiadać Å›wiadectwo ukoÅ„czenia 9-letniej szkoÅ‚y odpowiadajÄ…ce  niemieckiej „Hauptschulabschluss“  (polskie Å›wiadectwo gimnazjalne). Wymagana też jest znajomość jÄ™zyka niemieckiego na poziomie B1.

Obywatele spoza Unii Europejskiej potrzebujÄ… wizy , aby wjechać do Niemiec,  pozwolenia na pobyt, aby  pozostać w tym kraju oraz pozwolenia na pracÄ™, aby  starać siÄ™ o zatrudnienie.


KOSZTY SZKOLENIA

Koszty szkolenia mogÄ… obejmować opÅ‚atÄ™ za kurs lub wpisowe (szczególnie w prywatnych  placówkach edukacyjnych), a także  opÅ‚atÄ™ za egzamin,  materiaÅ‚y szkoleniowe (lektury/podrÄ™czniki) oraz odzież roboczÄ….  DojeżdżajÄ…cy muszÄ… uwzglÄ™dnić też koszty podróży.
Osoby posiadajÄ…ce prawo staÅ‚ego pobytu nie ponoszÄ… kosztów w szkoÅ‚ach publicznych.  Osoby te majÄ… prawo do otrzymania stypendium szkoleniowego   z placówki szkolenia praktycznego lub z urzÄ™du pracy  - voucher edukacyjny (Bildungsgutschein) na pokrycie kosztów pobytu.
 

Asystent geriatryczny

Bardzo ważne sÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚eczne – umiejÄ™tnoÅ›ci komunikacji, empatia, pozytywne nastawienie do ludzi z chorobami psychicznymi. Atutem sÄ…: wysoki stopieÅ„ niezawodnoÅ›ci, umiejÄ™tność pracy zespoÅ‚owej oraz odporność na stres.

Zawód Asystent geriatryczny “Betreuungskraft” zostaÅ‚ niedawno stworzony na mocy Ustawy o rozwoju opieki (2008) aby sprostać rosnÄ…cym potrzebom osób z demencjÄ… i innymi zaburzeniami psychicznymi. Rola asystenta geriatrycznego zgodnie z §87b Ustawy polega na motywowaniu osób z demencjÄ… mieszkajÄ…cych w domach opieki do aktywnoÅ›ci poprzez prowadzenie terapii zajÄ™ciowej: zajÄ™cia plastyczne, lekkie prace ogrodnicze, zajÄ™cia kulinarne, sÅ‚uchanie muzyki, Å›piewanie, czytanie i opowiadanie historii, spacery i ćwiczenia ruchowe, taniec, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Szkolenie jest uregulowane prawnie i obejmuje 240 godzin. SkÅ‚ada siÄ™ z nastÄ™pujÄ…cych moduÅ‚ów : 5 dni praktyki –zadania opiekuÅ„cze w domach opieki -kurs podstawowy (100 godzin), 2 tygodnie praktyki zawodowej – zadania opiekuÅ„cze w domach opieki - kurs zaawansowany (60 godzin).