Pielęgniarka geriatryczna 


WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODJĘCIA EDUKACJI (OBYWATELE UE) 

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest ukończenie 10 klas (w Niemczech “Realschulabschluss”) lub 9 klas kształcenia ogólnokształcącego (niemieckie „Hauptschulabschluss“, polskie świadectwo gimnazjalne) i 2 lat kształcenia zawodowego lub 9 klas kształcenia ogólnokształcącego I ukończenie szkolenia zawodowego w sektorze opieki.

KOSZTY SZKOLENIA

Szkolenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki geriatrycznej  jest szkoleniem standardowym na poziomie krajowym. Trwa 3 lata i jest zorganizowane w systemie dualnym.  Szkolenie teoretyczne odbywa się w szkołach zawodowych  usług opiekuńczych a praktyka zawodowa na stanowisku pracy w zakładach opiekuńczych dla osób starszych. Czas szkolenia może być skrócony dla osób posiadających wcześniejsze przygotowanie pielęgniarskie. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym składającym się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

Treść szkolenia obejmuje: opiekę osobistą i sytuacyjną , diagnostykę medyczną i planowanie leczenia, wdrażanie i ewaluacje działań opiekuńczych, w tym z zastosowaniem programów komputerowych, wspieranie osób starszych w codziennym planowaniu  aktywności, wywiady i doradztwo, zapewnianie jakości w opiece geriatrycznej, opiekę paliatywną , promocję zdrowia i odżywiania
Słuchacze otrzymują stypendium szkoleniowe, które zależy od instytucji, w której odbywa się szkolenie praktyczne i roku szkolenia.

Za pracę wykonywaną podczas praktyk wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości od 500 do 1000 euro miesięcznie, w zależności od układu zbiorowego.
Źródło: http://www.altenpflegeausbildung.net/ausbildung/ausbildungsverguetung.html
 

Opiekun osób starszych

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PODJĘCIA EDUKACJI (OBYWATELE UE)

Aby rozpocząć roczne szkolenie zawodowe w zawodzie opiekuna osób starszych  należy  posiadać świadectwo ukończenia 9-letniej szkoły odpowiadające  niemieckiej „Hauptschulabschluss“  (polskie świadectwo gimnazjalne). Wymagana też jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Obywatele spoza Unii Europejskiej potrzebują wizy , aby wjechać do Niemiec,  pozwolenia na pobyt, aby  pozostać w tym kraju oraz pozwolenia na pracę, aby  starać się o zatrudnienie.


KOSZTY SZKOLENIA

Koszty szkolenia mogą obejmować opłatę za kurs lub wpisowe (szczególnie w prywatnych  placówkach edukacyjnych), a także  opłatę za egzamin,  materiały szkoleniowe (lektury/podręczniki) oraz odzież roboczą.  Dojeżdżający muszą uwzględnić też koszty podróży.
Osoby posiadające prawo stałego pobytu nie ponoszą kosztów w szkołach publicznych.  Osoby te mają prawo do otrzymania stypendium szkoleniowego   z placówki szkolenia praktycznego lub z urzędu pracy  - voucher edukacyjny (Bildungsgutschein) na pokrycie kosztów pobytu.
 

Asystent geriatryczny

Bardzo ważne są umiejętności społeczne – umiejętności komunikacji, empatia, pozytywne nastawienie do ludzi z chorobami psychicznymi. Atutem są: wysoki stopień niezawodności, umiejętność pracy zespołowej oraz odporność na stres.

Zawód Asystent geriatryczny “Betreuungskraft” został niedawno stworzony na mocy Ustawy o rozwoju opieki (2008) aby sprostać rosnącym potrzebom osób z demencją i innymi zaburzeniami psychicznymi. Rola asystenta geriatrycznego zgodnie z §87b Ustawy polega na motywowaniu osób z demencją mieszkających w domach opieki do aktywności poprzez prowadzenie terapii zajęciowej: zajęcia plastyczne, lekkie prace ogrodnicze, zajęcia kulinarne, słuchanie muzyki, śpiewanie, czytanie i opowiadanie historii, spacery i ćwiczenia ruchowe, taniec, uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych i sportowych.
Szkolenie jest uregulowane prawnie i obejmuje 240 godzin. Składa się z następujących modułów : 5 dni praktyki –zadania opiekuńcze w domach opieki -kurs podstawowy (100 godzin), 2 tygodnie praktyki zawodowej – zadania opiekuńcze w domach opieki - kurs zaawansowany (60 godzin).