ДОСТАВЧИЦИ НА ОБУЧЕНИЯ

Обученията се организират от частни доставчици или от областната или национална Агенция по заетостта

ЦЕНИ НА ОБУЧЕНИЯТА
ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Най-ниската такса за участие е 106 EUR, средната цена е 125 EUR и най-високата е 150 EUR.

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
Минималната такса за участие е 50 EUR, средната е 108,3 EUR, а максималната е 225 EUR.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЯТА
ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Обучението е основано на специална обучителна програма, съдържаща 360 часа, от които 120 са теория и 240 практика (120 стаж в институции за възрастни хора - гериатрични болници или резидентни центрове, и 120 часа са стаж в домовете на клиентите). Квалификационното обучение е съсредоточено върху следните теми: психо-гериатрика, социална-гериатрика, медицинска гериатрика, физическа гериатрика и обучение за оказване на първа помощ.

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
Обучението е основано на специална програма, съдържаща различен брой часове (около 150) и включва теория и практика. Учебният план се състои от посочените по-долу модули: планиране на дейностите, свързани с грижа, продължително обучение, работа в мултидисциплинарен екип, интерактивна комуникация, уважаване на правата на възрастните хора, наблюдаване на здравния им статус, хранене и режим на приемане на течности, грижа за дрехите и грижа, свързана с двигателната дейност на клиентите.
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
Изисквания за достъп до обучението:
• минимално образование - основно (8-ми клас);
• кандидатът трябва да е навършил 18 години към момента на кандидатстване;
• може да бъде направен и предварителен подбор въз основа на документите и психологическия профил на стажанта.

ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ
Изисквания за кандидатстване в обучението:
• минимално образование - основно (завършен 8-ми клас)
• кандидатът трябва да има навършени 18 години към момента на кандидатстване.