Zdobywani dodatkowych kwalifikacji

INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

Szkolenia sÄ… organizowane gÅ‚ównie przez prywatne firmy szkoleniowe oraz przez regionalne lub krajowe sÅ‚użby zatrudnienia.

KOSZTY SZKOLENIA

OPIEKUN DOMOWY
Koszty szkolenia wahają się od 106 do 150 euro, średni koszt to 125 euro.

OPIEKUN MEDYCZNY
Koszty szkolenia wahają się od 50 do 225 euro, średni koszt to 108,3 euro.


CZAS SZKOLENIA

OPIEKUN DOMOWY
Szkolenie jest oparte na specjalistycznym programie obejmujÄ…cym 360 godzin, z których 120 stanowi teoria, a 240 zajÄ™cia praktyczne (120 godzin praktyki w instytucjach dla osób starszych – na oddziaÅ‚ach geriatrycznych szpitali, w domach opieki oraz 120 godzin praktyki w domach podopiecznych). Program koncentruje siÄ™ na takich zagadnieniach jak psychogeriatria, geriatria spoÅ‚eczna, geriatria medyczna, fizjoterapia i kurs udzielania pierwszej pomocy.

OPIEKUN MEDYCZNY

Szkolenie jest oparte na programie obejmujÄ…cym zmiennÄ… ilość godzin zarówno teorii jak i praktyki. Program zawiera nastÄ™pujÄ…ce moduÅ‚y: planowanie dziaÅ‚aÅ„ opiekuÅ„czych, ksztaÅ‚cenie ustawiczne, praca z zespoÅ‚em multidyscyplinarnym, interaktywna komunikacja, poszanowanie praw osoby zależnej, nadzorowanie stanu zdrowia osoby zależnej, karmienie i nawadnianie osoby zależnej, higiena otoczenia, higiena osobista osoby zależnej, transport odzieży, transportowanie osoby zależnej.

KRYTERIA DOSTĘPU DO SZKOLENIA

OPIEKUN DOMOWY
Podstawowe kryteria dostępu do szkolenia to:
• Minimalny poziom wyksztaÅ‚cenia – 8-letnia szkoÅ‚a
• UkoÅ„czone 18 lat przed dniem zapisu na szkolenie
• Możliwa preselekcja oparta na analizie dokumentów aplikacyjnych lub psychologicznej ocenie kandydata


OPIEKUN MEDYCZNY
Podstawowe kryteria dostępu do szkolenia to:
• Minimalny poziom wyksztaÅ‚cenia – 8-letnia szkoÅ‚a
• UkoÅ„czone 18 lat przed dniem zapisu na szkolenie