Kształcenie zawodowe

KsztaÅ‚cenie zawodowe dla zawodów opiekuÅ„czych odbywa siÄ™ w szkoÅ‚ach ponadgimnazjalnych w 1-rocznym lub 2-letnim cyklu ksztaÅ‚cenia. Może siÄ™ ono odbywać w formie stacjonarnej lub zaocznej lub na kursach zawodowych w zakresie wybranej kwalifikacji
Wszystkie zawody opiekuńcze posiadają jedną kwalifikację i mogą się wzajemnie uzupełniać.
Charakterystyka zawodów opiekuÅ„czych.
1. Opiekun medyczny – Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych osobie chorej i niesamodzielnej.
2. Opiekunka Å›rodowiskowa – Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych.
3. Opiekun w domu pomocy spoÅ‚ecznej – Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czo-wspierajÄ…cych osobie podopiecznej.
4. Opiekun osoby starszej – Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czo-wspierajÄ…cych osobie starszej.
5. Asystent osoby niepeÅ‚nosprawnej – udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepeÅ‚nosprawnej.

W zakresie ksztaÅ‚cenia każdego zawodu uczniowie / sÅ‚uchacze zdobywajÄ… umiejÄ™tnoÅ›ci w zakresie opisanej kwalifikacji oraz umiejÄ™tnoÅ›ci wspólne dla ksztaÅ‚cenia zawodowego stanowiÄ…ce podbudowÄ™ do ksztaÅ‚cenia w zawodzie lub grupie zawodów.
W zależności od długości cyklu kształcenia (1 rok / 2lata) w podstawie programowej jest określona minimalna liczba godzin dydaktycznych.
Wymagania programowe dla kształcenia w zawodach:
 

  • opiekun medyczny 720 godzin
  • opiekunka Å›rodowiskowa 560 godzin
  • opiekun w domu pomocy spoÅ‚ecznej 1240 godzin
  • opiekun osoby starszej 1240 godzin
  • asystent osoby niepeÅ‚nosprawnej 560 godzin


W cyklu 2-letnim ( 4 semestry) kształci się opiekun w domu pomocy społecznej i opiekun osoby starszej, w cyklu 1-rocznym ( 2 semestry) pozostałe zawody, czyli opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, asystent osoby niepełnosprawnej.
Placówki ksztaÅ‚cÄ…ce w zawodach opiekuÅ„czych.

  • publiczne szkoÅ‚y policealne,
  • szkoÅ‚y policealne majÄ…ce uprawnienia szkóÅ‚ publicznych prowadzone przez stowarzyszenia i prywatne placówki oÅ›wiatowe.


Na stronach internetowych można znaleźć wiele ofert edukacyjnych, pochodzÄ…cych od podmiotów publicznych i prywatnych (przykÅ‚adowe linki)
www.medyk4.pl
www.ckziu.wloclawek.pl
www.apedukacja.pl
www.collegium.com.pl

Aktywni zawodowo opiekunowie medyczni sÄ… stowarzyszeni w Polskim Stowarzyszeniu Opiekunów Medycznych
www.medyczni.manifo.com

W szkołach publicznych nauka jest bezpłatna, natomiast w szkołach prowadzonych przez podmioty prywatne wymagane jest opłacenie czesnego.
Wysokość opÅ‚at jest w granicach od 100 do 300 PLN miesiÄ™cznie , lecz może ulegać obniżeniu lub zniesieniu w zależnoÅ›ci od sposobu finansowania placówki edukacyjnej.
Wiele prywatnych szkóÅ‚ gwarantuje bezpÅ‚atne kursy w ramach funduszy europejskich z programu KapitaÅ‚ Ludzki