Длъжността на предоставящия грижи в Полша

Формални изисквания по отношение на заетостта за позицията на предоставящия грижи за болен или неможещия да се грижи самостоятелно за себе си възрастен човек.

Изисквани умения и начин за тяхното удостоверяване

Човекът, нает, за да предоставя грижи трябва да притежава професионална подготовка или образование в някоя от посочените длъжности:

  • домашен помощник/ асистент на възрастни хора
  • асистент в институция, предоставяща социални услуги
  • работник, предоставящ социални услуги в общността
  • (социален) асистент на хора с увреждания
  • медицински аситент

Човекът, упражняващ горепосочените длъжности, се нуждае от знания в някоя от посочените сфери:
-безопасност на работното място и хигиена
-процедури за оказване на първа помощ
- анатомия
- лични и социални умения
- методи и начини на общуване с хора, нуждаещи се от подкрепа
-владеене на посочения език
- владеене на чужд език (говоримо)
-стартиране и осъществяване на собствена стопанска дейност/ бизнес
- работа в организации с малък екип
- поддържане на медицинската документация на клиента
- специален софтуер, приложен в медицинската практика
-професионална етика.

За да получите професионална квалификация, Вие трябва да преминете релевантна обучителна програма, както и да преминете външен изпит, подготвен и оценяван от Регионална изпитна комисия. Професионалният изпит може да бъде преминат след завършване на обучителния курс или след завършване на еквивалентна програма извън страната.

Възможности за заетост

Лицата, които са придобили професионална квалификация могат да търсят работа директно към работодателите или чрез бюрата по труда.

Асистентите могат да предоставят грижи в:
- болници;
- рехабилитационни центрове;
- фондации и асоциации, предоставящи грижа, медицински и рехабилитационни услуги;
- частни клиники;
- санаториуми;
- в болници и отделения, предоставящи палиативна грижа;
- в социални домове;
- в институции, предоставящи резидентен тип услуги;
- услуги, свързани с предоставяне на грижа и лечение;
- в домовете на възрастните хора.
 

Обхват на услугите

Предоставящият грижа предоставя углуги за подкрепа и грижи, включващи:
• установяване и разрешаване на проблеми на болните и зависимите хора, в зависимост от възрастта и заболяването им;
• подкрепа на болните и зависими хора в удовлетворяването на биологичните им нужди;
• стимулиране на развитието и удовлетворението на хората в дом за социално подпомагане;
• подкрепа на болния човек в поддържането на активност;
• подкрепа на болния човек в поддържането на лична хигиена;
• прилагане на порцедури и инструменти за хигиена и мобилизиращи процедури;
• провокиране на възрастния човек да поддържа умението си за автономност;
• мотивиране на възрастния човек да бъде активен и да развива интересите си;
• консултиране по отношение на разходите за планиране и/или дейности за свободното време;
• осигуряване на психическата и физическа защитеност на възрастните хора/
• партниране с терапевтичен екип и екип, предоставящ грижи;
• асистиране на медицинската сестра в извършването на медицински процедури;
• подкрепа на възрастния човек в здравословен начин на живот.